Pla d’obertura setembre 2020

El centre ha elaborat el pla d’obertura bàsic i provisional on podeu consultar les directrius principals que es tindran en compte aquest nou curs (espais, esglaonaments
d’entrades i sortides, franges, normatives…)