Intrumental I-III

D’acord amb la LLei de formació d’adults i la LOGSE, la formació bàsica comprèn des de l’alfabetització fins a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària.

L’etapa de la formació instrumental de la formació bàsica per a persones adultes s’organitza en tres nivells:

  • Primer nivell a on l’aprenentatge s’ha de centrar en l’adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura i escriptura i de càlcul, a més de nocions elementals sobre l’entorn social i natural
  • Segon i tercer nivell a on es van amplien coneixements fins a assolir els objectius generals de cada cicle.

Cada nivell inclou tres àrees de coneixements: àrea de matemàtiques, àrea de llengues i àrea de ciències socials i naturals.