GES

Els ensenyaments del Graduat en Educació Secundària (GES) s’organitzen de manera modular en 3 àmbits i 34 mòduls, que es distribueixen en 2 nivells o cursos. La durada d’aquests estudis és de 1.190 hores. Els àmbits i mòduls en què s’organitza el currículum dels ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes són els establerts a l’article 7 i a l’annex 1 del Decret 161/2009.

Per obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria l’alumne ha de cursar i superar un total de 34 mòduls o, si s’escau, convalidar-los o acreditar-los.

El títol de GES permet l’accés al Batxillerat, als Cicles Formatius de Grau Mitjà o al món laboral.

Durada i organització dels estudis

S’organitzen en mòduls trimestrals en 3 àmbits:

A) Àmbit de la comunicació, que inclou els mòduls de català, castellà i anglès.

B) Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia.

C) Àmbit de les ciències socials i de la participació, que inclou la geografia i la història.

El GES es pot cursar en 1 o 2 anys, segons els criteris generals següents:

_GES I, nivell 1: si no es va aprovar el Primer Cicle d’ESO i 3r d’ESO o el Graduat Escolar antic. Si és així, caldrà fer 2 cursos a l’escola.

_GES II, nivell 2: si es té aprovat del tot el 3r d’ESO, el Graduat Escolar antic o estudis equivalents (primer de BUP o tot el primer de Formació Professional). En aquest cas, només caldrà realitzar 1 sol curs.

Amb el Llibre d’Escolaritat, l’escola podrà convalidar part dels estudis i adequar a cada cas l’itinerari pendent per tal d’obtenir el GES. Si és necessari, es farà un prova de nivell inicial.

 

Modalitats de GES:

_GES Presencial :

L’avaluació és contínua i l’assistència és obligatòria.

Horari:

– GES I: de dilluns a divendres de 17 a 21 h

– GES II: De dilluns a divendres de 15 a 19 h o de 17 a 21 h.

_GES a distància:

L’escola és centre de suport de l’Institut Obert de Catalunya (IOC). Les tasques que portem a terme són:

_Acollida: sessió informativa del funcionament de l’IOC.
_Elaboració de l’itinerari formatiu amb l’alumne.
_Matriculació.
_Tutories de seguiment.
_Exàmens presencials a l’escola.

Més informació: El Graduat en Educació Secundària (GES) – IOC.

GES-OK-WEB

Qui pot cursar el GES?

Per poder cursar el Graduat en Educació Secundària és necessari tenir 18 anys o complir-los durant l’any en curs. Per casos particulars, aquests seran estudiats pel centre.