Accés a CFGM

Els estudis d’accés al Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) permeten, a les persones que el superen, l’accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional inicial.

Les matèries del curs s’estructuren en 3 àmbits: àmbit de la comunicació (COM), àmbit social (SOC) i àmbit científic-tecnològic (CTE).

A) Part comunicativa i social: comprèn les matèries de competència en llengua catalana, competència en llengua castellana, competència en llengua estrangera (anglès o francès) i competència social i ciutadana.

B) Part científica i tecnològica: comprèn les matèries de competència d’interacció amb el món físic i de competència en tecnologia.

C) Part matemàtica: comprèn la matèria de competència matemàtica.

La prova

El temps de realització de la prova és de 4 hores, distribuida en 2 blocs temporals. En el primer bloc, la competència en llengua catalana, en llengua castellana, en llengua estrangera, la social i ciutadana. En el segon bloc, la competència matemàtica, la d’interacció amb el món físic i la de tecnologies.

Si una persona aspirant està exempta d’una o més matèries, la qualificació global es calcula sobre 10 punts.

Les persones aspirants que obtinguin una qualificació global inferior a 4 es declararan no aptes, i en cap cas a la qualificació de la prova se n’hi pot sumar cap altra.
Les persones aspirants que obtinguin una qualificació global igual o superior a 4 se’ls hi podrà sumar, si escau, un 20% de la qualificació del curs de preparació: sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s’afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d’accés als cicles formatius de formació professional, d’arts plàstiques i disseny o dels ensenyaments esportius.

La qualificació final s’obté al sumar la qualificació global i les puntuacions complementàries a què tingui dret l’aspirant. Si la qualificació final és igual o superior a 5, l’aspirant es considera apte.

Exempció de la part científica i tecnològica

La poden sol•licitar:
_Les persones que tenen experiència laboral en qualsevol àmbit professional, que acreditin com a mínim un any d’experiència laboral a jornada completa o el temps proporcional en cas de jornada parcial.

_Les persones que tenen experiència en tasques de voluntariat en entitats que tinguin com a finalitat activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure o experiència esportiva (entrenament, direcció d’equips o altres activitats complementàries), d’un mínim d’un any a jornada completa o el temps proporcional en cas de jornada a temps parcial.

Horaris

De dilluns a dijous de 15 a 18.30 h

Qui pot cursar el CFGM?

Poden accedir-hi les persones que no posseeixen el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent acadèmic.
Edat d’accés:
– majors de 16 anys i les persones que compleixen l’edat durant l’any natural en què inicien la formació.

Per més informació: departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.