L’Escola d’Adults Natura

              ‘L’educació és l’eina més poderosa que pots utilitzar per canviar el món’,                                                           Nelson Mandela.

COMUNICAT EXTRAORDINARI: S’ANUL·LA TOTA ACTIVITAT LECTIVA A L’ESCOLA D’ADULTS MUNICIPAL DE PINEDA FINS EL  27 DE MARÇ INCLÒS

 

L’Escola d’Adults Natura és un servei públic municipal de l’Ajuntament de Pineda de Mar gestionat per Suara Cooperativa.

És un centre autoritzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i té com a finalitat  garantir per a tothom les mateixes oportunitats de formació, tot respectant la diversitat, i proporcionar una formació permanent, entesa com el procés educatiu que ha d’acompanyar la persona al llarg de tota la seva vida.

L’oferta formativa del curs 2019-2020 és:

_Graduat en Educació Secundària Obligatòria: els alumnes que aproven aquest curs obtenen el títol a la mateixa escola i poden continuar el seu itinerari formatiu fent batxillerat, cursant un cicle formatiu de grau mitjà o fent una prova d’accés a grau superior o a la universitat per a més grans de 25 anys.

_Instrumental I -II i III

_Preparació per a les proves d’accés a Grau Mitjà i Grau Superior: els professors fan un seguiment de l’alumnat, puntuant la seva preparació -qualificació que es suma a la nota de l’examen d’accés-. Si aproven, i la nota és suficient,  els alumnes accedeixen directament al Grau Mitjà i Superior desitjat

_Preparació per a les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys: la preparació per a la prova d’accés a la universitat té com a finalitat facilitar l’accés a la universitat als adults que no tenen la titulació adient per accedir-hi.

_Aula d’acollida lingüística:  servei per a persones nouvingudes on s’ofereix orientació sobre el procés d’integració en la societat d’acollida.

_Anglès:Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsic per a comunicar-se en llengua anglesa i s’imparteixen en tres nivells: llengua anglesa nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües)

_Francès oral i Italià

_Castellà:Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua castellana i s’imparteixen en tres nivells: llengua castellana nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

_Aula de conversa en Anglès: Nivell alt

_NIVELL INICIAL INFORMÀTICA:  el nivell inicial d’informàtica s’adreça a les persones adultes que volen assolir un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

_COMPETIC: Els diferents nivells usuari d’informàtica (COMPETIC 1, 2 i 3) van adreçats a persones que tenen uns coneixements bàsics del funcionament de l’ordinador, del tractament de textos, de l’ús del correu electrònic i de la cerca d’informació per Internet, el civisme digital, full de càlcul i tractament de la imatge i el so.

_Curs de preparació per l’obtenció de la nacionalitat CCSE:

_ Alfabetització digital

_Curs de Llengua de signes en català ( curs trimestral)

_Cultura Japonesa ( curs trimestral)