L’Escola d’Adults Natura

              ‘L’educació és l’eina més poderosa que pots utilitzar per canviar el món’,                                                           Nelson Mandela.

PRESINSCRIPCIONS:  del 18 de juny al 25 de juny

  • PINEDA DE MAR, Plaça d’orient s/n  :  matins de 10 h a 13 h  i tarda de 16 h  a 18.30 h. NOVA UBICACIÓ
  • PINEDA DE MAR, POBLE NOU, Passeig Diputació,8 ( Centre Cívic Poble Nou) : Dijous 20  al matí de 9.30 a 12 i tarda de 16 a 19

MATRICULA dels preinscrits al mes de junydel 2 de setembre al 9 de setembre

  • PINEDA DE MAR, Plaça d’orient s/n :  matins de 10 h a 13 h  i tarda de 16 h  a 18.30 h. NOVA UBICACIÓ
  • PINEDA DE MAR, POBLE NOU, Passeig Diputació,8 ( Centre Cívic Poble Nou) :  Dijous 5 de setembre al matí de 9.30 a 12 i tarda de 16 a 19

MATRICULA dels NO preinscrits al juny: En cas que quedin places disponibles, dia 12 DE SETEMBRE DE 10 A 13  A c/ Plaça d’Orient, 9


L’Escola d’Adults Natura és un servei públic municipal de l’Ajuntament de Pineda de Mar gestionat per Suara Cooperativa.

És un centre autoritzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i té com a finalitat  garantir per a tothom les mateixes oportunitats de formació, tot respectant la diversitat, i proporcionar una formació permanent, entesa com el procés educatiu que ha d’acompanyar la persona al llarg de tota la seva vida.

L’oferta formativa del curs 2019-2020 és:

_Graduat en Educació Secundària Obligatòria: els alumnes que aproven aquest curs obtenen el títol a la mateixa escola i poden continuar el seu itinerari formatiu fent batxillerat, cursant un cicle formatiu de grau mitjà o fent una prova d’accés a grau superior o a la universitat per a més grans de 25 anys.

_Instrumental I -II i III

_Preparació per a les proves d’accés a Grau Mitjà i Grau Superior: els professors fan un seguiment de l’alumnat, puntuant la seva preparació -qualificació que es suma a la nota de l’examen d’accés-. Si aproven, i la nota és suficient,  els alumnes accedeixen directament al Grau Mitjà i Superior desitjat

_Preparació per a les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys: la preparació per a la prova d’accés a la universitat té com a finalitat facilitar l’accés a la universitat als adults que no tenen la titulació adient per accedir-hi.

_Aula d’acollida lingüística:  servei per a persones nouvingudes on s’ofereix orientació sobre el procés d’integració en la societat d’acollida.

_Anglès:Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsic per a comunicar-se en llengua anglesa i s’imparteixen en tres nivells: llengua anglesa nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües)

_Francès oral i Italià

_Castellà:Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua castellana i s’imparteixen en tres nivells: llengua castellana nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

_Aula de conversa en Anglès: Nivell alt

_NIVELL INICIAL INFORMÀTICA:  el nivell inicial d’informàtica s’adreça a les persones adultes que volen assolir un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

_COMPETIC: Els diferents nivells usuari d’informàtica (COMPETIC 1, 2 i 3) van adreçats a persones que tenen uns coneixements bàsics del funcionament de l’ordinador, del tractament de textos, de l’ús del correu electrònic i de la cerca d’informació per Internet, el civisme digital, full de càlcul i tractament de la imatge i el so.

_Curs de preparació per l’obtenció de la nacionalitat CCSE:

_ Alfabetització digital

_Curs de Llengua de signes en català ( curs trimestral)

_Cultura Japonesa ( curs trimestral)

 

Anuncis