L’Escola d’Adults Natura

AQUEST ANY,  PER LES CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS DEL COVID-19, LA PREINSCRIPCIÓ ES FARÀ EXCLUSIVAMENT ON-LINE.

Preinscripció curs 2020-2021

  • Presentació de sol·licituds: del 15 al 29 de juny de 2020

Matrícula

  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 2 al 9 de setembre de 2020

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

En tots els casos

Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

-Llibre d’escolaritat o expedient acadèmic per realitzar el GESII, sempre i quan l’alumne tingui 3r de l’ESO aprovat o 4t finalitzat.

Omple la teva sol·licitud en el següent enllaç  :Sol.licitud de preinscripció   2020-2021 

Per finalitzar la preinscripció heu d’enviar un correu electrònic a: escoladadults@depineda.cat  amb  la sol·licitud de la inscripció i la documentació requerida.

Si teniu dubtes podeu enviar missatge al correu de l’escola o trucar al telèfon                                                                       607.544.570

Si l’alumne/a és menor d’edat

-Fotocòpia de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

– Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el consentiment del pare o mare o tutor legal del menor. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

-Sol·licitud de menors d’edat per cursar ensenyaments de formació d’adults 

-Autorització de menors d’edat per cursar ensenyaments de formació d’adults 

Requisits d’accés

Amb caràcter general poden accedir a aquests ensenyaments les persones que han complert els 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

També per poder fer el GES hi poden accedir les persones que compleixen com a mínim 16 anys l’any natural en què inicien la formació i es troben en alguna de les situacions següents:

  • tenir un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari,
  • trobar-se en procés d’obtenir un permís de treball,
  • ser esportista d’alt rendiment,
  • haver cursat i superat un programa de formació i inserció (PFI),
  • voler cursar la formació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà,
  • participar al programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”.

Relació-contractual amb l’ empresa si l’alumne és menor i treballa

Excepcionalment, el director o directora dels serveis territorials corresponents o la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona poden autoritzar la incorporació d’alumnes que no compleixin els requisits anteriors, previ informe de la Inspecció d’Educació.