L’Escola d’Adults Natura

Després de les vacances l’escola inicia el curs 2020-2021 us donem la benvinguda i us informem de les dates rellevants:

 • Del 2 al 9 de setembre es realitzaran les matrícules dels alumnes preinscrits al juny.
 • El dia 10 de setembre publicarem en aquest bloc les places lliures que tenim de cada grup.
 • El dia 14 de setembre iniciem matrícula per alumnes no preinscrits i que estiguin a la llista d’espera per rigurós ordre d’inscripció.

PLACES LLIURES 

 • Curs anglès nivell II
 • Curs anglès nivell III
 • Curs conversa anglès avançat 1h/setmana

Si us interessa algun curs dels anteriors, envieu un WhatsApp al telèfon 607.544.570 amb el  nom i cognom  i curs al que us voleu inscriure i us trucarem o truca al 937671560 ext 6161// 6164 // 6165

                                                          Matrícula
 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 2 al 9 de setembre de 2020
 • RESTA alumnat  a partir del 14 de setembre de 2020 fins a cobrir les places vacants

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA  MATRÍCULA

En tots els casos

Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

-Llibre d’escolaritat o expedient acadèmic per realitzar el GESII, sempre i quan l’alumne tingui 3r de l’ESO aprovat o 4t finalitzat.

Per finalitzar  heu d’enviar un correu electrònic a: escoladadults@depineda.cat  amb el nom i cognom, número de teléfono , curs al qual et matricules  i la documentació requerida.

Si teniu dubtes podeu enviar missatge al correu de l’escola o trucar al telèfon                                                                       607.544.570 ( operatiu a partir del dia 1/09/2020)

Si l’alumne/a és menor d’edat

-Fotocòpia de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

– Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el consentiment del pare o mare o tutor legal del menor. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

-Sol·licitud de menors d’edat per cursar ensenyaments de formació d’adults 

-Autorització de menors d’edat per cursar ensenyaments de formació d’adults 

Requisits d’accés

Amb caràcter general poden accedir a aquests ensenyaments les persones que han complert els 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

També per poder fer el GES hi poden accedir les persones que compleixen com a mínim 16 anys l’any natural en què inicien la formació i es troben en alguna de les situacions següents:

 • tenir un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari,
 • trobar-se en procés d’obtenir un permís de treball,
 • ser esportista d’alt rendiment,
 • haver cursat i superat un programa de formació i inserció (PFI),
 • voler cursar la formació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà,
 • participar al programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”.

Relació-contractual amb l’ empresa si l’alumne és menor i treballa

Excepcionalment, el director o directora dels serveis territorials corresponents o la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona poden autoritzar la incorporació d’alumnes que no compleixin els requisits anteriors, previ informe de la Inspecció d’Educació.

 

Avís Legal - Política de privacitat